Lost Password

Het initiatief stelt ten doel de regionale digitale logistieke markt verder te ontplooien. De geschetste benadering heeft geleid tot een conceptueel model voor de academische werkplaats met daarin een aantal hoofdonderwerpen en actiepunten waarvan het bedrijfsleven van mening is dat deze uitgevoerd dienen te worden om een concrete basis te leggen voor een verder ontplooiing van de regio Midden Brabant als digitale en fysiek logistiek centrum van Nederland. Om hierin bij te dragen en de benodigde middelen en expertise hiervoor vrij te maken, hebben de betrokken partijen het initiatief genomen om het voorliggende projectvoorstel in te dienen bij Midpoint Brabant.

Einddoelstelling is 2 a 3 e-bussinescases verwezelijken in de fashion industrie, waar alle betrokken partijen hun expertise en kennis in kunnen laten zien en wat resulteerd tot nieuwe revolutionaire ontwikkelingen in de internet logistiek en hierbij direct een blijvende, internet logistiek kenniswerkplaats realiseren voor de regio.